Rad učenika

Na kursevima programiranja u srednjoj školi ponekad se dešava da učenici izgube motivaciju za rad, jer su rezultati programiranja uglavnom vidljivi kao tekst na ekranu. Korišćenjem robota u učionici omogućavamo učenicima da vide rezultate svog rada na stvarnosti – robota, kojeg mogu da vide, a koji pokazuje „u stvarnosti“, da li je programiranje urađeno ispravno. Sa ove tačke gledišta, programiranje takođe može biti zabavno.

Prvo, roboti se mogu koristiti u teorijskim časovima za demonstraciju programskih funkcija ili samo za izvršavanje jednostavnog koda. Nastavnik, umjesto da kompajlira i izvrši kod na računaru, koristi programski interfejs i učitava program na mikrokontroler na robota i potom ga izvršava. Kada se pokažu novi primjeri koda, učenici mogu vidjeti npr. rezultate izvršenog koda u kretanju robota ili signaliziranju itd. Tokom ovakvih teoretskih časova učenici mnogo više pamte i lakše im je stečeno znanje prenijeti u praktične lekcije.

Drugo, tokom praktične nastave učenici rade na praktičnim primjerima iz stvarnog svijeta, kreiraju program i testiraju ga na robotima. Roboti se mogu koristiti od samog početka kursa programiranja, za jednostavne primjere, kao što je uključivanje i isključivanje LED-a ili za pokretanje robota. Kako se programski kodovi razvijaju, može se koristiti sve više praktičnih primjera.

Nastavnik može izmisliti scenario za set lekcija u kojima učenici rješavaju složene probleme, koristeći dekompoziciju na manje dijelove, te rješavanjem svakog dijela i kombinovanjem rješenja u konačni program. Koristeći ovakav pristup, važna je i saradnja između učenika. Nastavnik može formirati timove učenika. Timovi moraju riješiti problem i mogu se međusobno takmičiti. Unutar svakog tima, članovi kreiraju listu zadataka koje treba obaviti i svaki član bira zadatak koji će izvršiti. Ovo je slično radu pravog programskog tima u softverskoj kompaniji.


Prednosti korištenja robota u nastavi:

  • Učenici vide koja je svrha svakog teoretskog časa, kada se programi demonstriraju na realnom primjeru (robot)
  • Korištenje vizualizacije sadržaja teorijske lekcije lako se pamti

  • „Uči radeći“ – praktična nastava uključuje aktivno učešće učenika i takvim pristupom stečeno znanje je sveobuhvatnije

  • Rad na stvarnim problemima u timovima uključuje saradnju; posljedično, učenici također poboljšavaju svoje komunikacijske vještine

  • Učenici stiču korisna znanja i vještine. Bolje su pripremljeni za izazov u stvarnom životu kada će raditi u kompaniji

  • Upotreba robota jača vještine, kao što su kritičko razmišljanje i rješavanje problema. Učenici uče da kreativno razmišljaju

  • Na kraju, ali ne i najmanje važno, studenti dobijaju visok nivo motivacije za dalje kurseve

Last modified: Friday, 26 November 2021, 10:11 AM